Αποποίηση Ευθύνης

Το European Schoolnet (EUN Partnership AISBL) διατηρεί αυτή την ιστοσελίδα, προκειμένου να προωθήσει τις πρωτοβουλίες του στο κοινό. Το υλικό που υπάρχει σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθεται μόνο προς ενημέρωση.

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τις πληροφορίες ακριβείς και ενημερωμένες. Αν υποπέσουν στην αντίληψή μας σφάλματα, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Ωστόσο, το European Schoolnet δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα.

Αυτές οι πληροφορίες: 

·  είναι γενικού μόνο χαρακτήρα και δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων

·  δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες

·  είναι συνδεόμενες, μερικές φορές, με χώρους εκτός του European Schoolnet και μη ελεγχόμενους από αυτό, για το περιεχόμενο των οποίων το European Schoolnet δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη

·  δε διαθέτουν νομική βάση για καταγγελίες (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε κατάλληλα καταρτισμένους επαγγελματίες). 

Το European Schoolnet διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να αναστείλει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να διαγράψει τμήματα από την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή. 

Η προκείμενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη του European Schoolnet απέναντι σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη του για θέματα προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

Αποποίηση αποδοχής

Οποιαδήποτε αναφορά γίνεται σε συγκεκριμένα εμπορικά προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες με το εμπορικό τους όνομα, την εμπορική τους σήμανση, τον κατασκευαστή τους ή με άλλον τρόπο δεν συνεπάγεται, ρητά ή έμμεσα, την έγκριση ή την σύσταση αυτών από το European Schoolnet. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται από τους συντάκτες δεν αποτυπώνουν ούτε αντικατοπτρίζουν αυτές του European Schoolnet και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς λόγους ή με σκοπό την υιοθέτηση των προϊόντων. 

Αποποίηση ευθύνης

Αναφορικά με τα κείμενα που είναι διαθέσιμα από τον παρόντα διακομιστή, ούτε το European Schoolnet ούτε κάποιος από τους συνεργάτες του προγράμματος ή του δικτύου του ούτε κάποιος από τους εργαζομένους σε αυτό προσφέρουν εγγυήσεις, ρητά ή έμμεσα, όπως εγγυήσεις καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ούτε αναλαμβάνουν νομική ευθύνη ή υποχρέωση για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα των πληροφοριών, των προϊόντων ή των διαδικασιών που γνωστοποιούνται ούτε διατείνονται ότι η χρήση τους δεν παραβιάζει ατομικά δικαιώματα.  

 

Σημείωση:  Οι πληροφορίες από τον διακομιστή αυτόν παραμένουν σε ένα σύστημα υπολογιστών χρηματοδοτούμενο από το European Schoolnet. Η χρήση του συστήματος αυτού ενδέχεται να τύχει παρακολούθησης για λόγους ασφάλειας των υπολογιστών. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημα απαγορεύεται και υπόκειται σε ποινικές και αστικές κυρώσεις, σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.