Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

European Schoolnet (EUN Partnership AISBL) beoogt met deze website de promotie van zijn initiatieven bij het publiek te bevorderen. Het materiaal op deze website is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden.

Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. European Schoolnet kan evenwel geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is:

· uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;

· niet noodzakelijk alomvattend, nauwkeurig, volledig of bijgewerkt;

· soms gekoppeld aan externe sites waarover European Schoolnet geen zeggenschap heeft en waarvoor European Schoolnet geen verantwoordelijkheid draagt;

· geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).

European Schoolnet behoudt zich het recht voor op ieder moment naar eigen oordeel delen van de website op te heffen, te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van European Schoolnet te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch zijn aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Afwijzing van goedkeuring

Verwijzingen in dit document naar specifieke commerciële producten, processen of diensten middels het noemen van een handelsmerk, fabrikant of op gelijk welke andere wijze, betekenen of impliceren niet noodzakelijk dat deze producten, processen of diensten door European Schoolnet worden goedgekeurd of aanbevolen. De standpunten en meningen die door de auteurs in dit document worden uiteengezet, vertegenwoordigen niet noodzakelijk de standpunten en meningen van European Schoolnet en mogen geenszins worden gebruikt voor het aanprijzen of goedkeuren van producten.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Wat betreft de documenten op deze server bieden noch European Schoolnet, noch een van zijn project- of netwerkpartners of medewerkers, expliciet of impliciet, enige waarborg, inclusief waarborg voor geschiktheid voor een bepaald doel, aanvaarden ze evenmin enige wettelijke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van hierin beschreven informatie, producten of processen, en beweren ze geenszins dat het gebruik ervan geen inbreuk kan vormen op particuliere rechten.

 

Opmerking:  De informatie op deze server wordt bewaard op een door European Schoolnet gefinancierd computersysteem. Het gebruik van dit systeem kan worden gecontroleerd met het oog op computerveiligheid. Elke ongeoorloofde toegang tot dit systeem is verboden en onderworpen aan strafrechtelijke en civielrechtelijke straffen krachtens toepasselijke Europese wetten.