O projekcie Web We Want

Dla wielu nastolatków z początkuXXI stulecia ich internetowa osobowość, internetowe kontakty społeczne i aktywność w internecie są równie ważne jak ich życie w świecie fizycznym. Dlatego też nauczyciele muszą to uwzględniać i pomagać młodzieży jak najlepiej wykorzystać okazje oferowane przez technologie internetowe i media społecznościowe, by mogła rozwijać swoje kompetencje kluczowe – a co najważniejsze zostać rozważnymi i odpowiedzialnymi obywatelami.

Do tego właśnie dąży projekt The Web We Want (Internet, jakiego chcemy), uruchomiony w Dniu Bezpiecznego Internetu w lutym 2013 roku przez sieć Insafe*. Książka o tym tytule, stworzona przez młodzież dla młodzieży, ma na celu umożliwienie swoim czytelnikom poznania swoich praw i obowiązków oraz skłonienie ich do refleksji na temat zachowań: własnych i rówieśników.

Podobnie jak publikacja Web We Want (Internet, jakiego chcemy) została opracowana przez młodzież dla młodzieży, tak lekcje w Web We Want handbook for educators (Internet, jakiego chcemy: podręcznik dla edukatorów) zostały opracowane przez nauczycieli dla nauczycieli z całej Europy i poza nią. Plany lekcji proponują pomysły i ćwiczenia, mające zachęcić młodzież do rozwinięcia umiejętności myślenia twórczego i myślenia krytycznego, niezbędnych do prowadzenia zaspokajającego ambicje życia w świecie przyszłości.

Wszystkie plany lekcji są dopasowane do Europejskich Ram e-Kompetencji (e-CF), które pomagają wskazać i opisać kompetencje powiązane z ICT (pol. TIK) w zgodzie z podejściem Europejskich Ram Kwalifikacji i zarysowują wykraczające poza nie wybory metodologiczne. Skontaktuj się z nami, aby przekazać swoje uwagi i własne propozycje dotyczące planów lekcji i zasobów dydaktycznych, pisząc na adres infowww@eun.org.

O sieci Insafe

Insafe to współfinansowana przez Komisję Europejską europejska sieć na rzecz bezpiecznego internetu, realizujące swe cele poprzez podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży. Sieć składa się z krajowych Centrów, telefonów zaufania i paneli młodzieżowych w Unii Europejskiej oraz w Islandii, Norwegii, Rosji i Serbii, koordynowanych przez European Schoolnet. Sieć Insafe dąży do uzbrojenia użytkowników w wiedzę i umiejętności pozwalające im odnosić korzyści z pozytywnych aspektów internetu, unikając zarazem potencjalnego ryzyka. Więcej informacji można uzyskać na portalu internetowym www.betterinternetforkids.eu lub pisząc na adres bik-info@eun.org .

 

Znajdź Centrum programu Safer Internet w swoim kraju