Zrzeczenie się roszczeń

European Schoolnet (EUN PARTNERSHIP AISBL) prowadzi tę stronę, by publicznie promować swoje inicjatywy. Materiał zawarty na stronie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Naszym celem jest przekazywanie aktualnych i dokładnych informacji. Jeżeli zauważymy jakiś błąd, dołożymy starań, by natychmiast go poprawić. European Schoolnet nie bierze jednak na siebie odpowiedzialności za informacje zamieszczane na tej stronie.

Informacje te są następującego typu:

·  informacje wyłącznie o charakterze ogólnym i nie adresowane do określonego odbiorcy lub jednostki;

·  informacje niekoniecznie wyczerpujące, dokładne, kompletne lub aktualne;

·  czasami połączone ze stronami zewnętrznymi, nad którymi European Schoolnet nie sprawuje kontroli, i za które European Schoolnet nie bierze odpowiedzialności;

·  wskazówki lub rady nie pochodzące od wykwalifikowanych osób (jeżeli potrzebujesz konkretnej rady, zwróć się do odpowiednio wykwalifikowanej osoby).

European Schoolnet zastrzega sobie prawo do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawie zawieszenia, zmian, modyfikacji, dodawania lub usuwania fragmentów tej strony w każdym czasie.

Niniejsze zastrzeżenia prawne nie mają na celu zwolnić European Schoolnet z odpowiedzialności wbrew jakimkolwiek przepisom obowiązującego prawa krajowego, ani też zwolnić z odpowiedzialności w sprawach, których to prawo nie może wyłączyć.

Oświadczenie o zachętach i rekomendacjach

Odniesienie się w tym miejscu do jakichkolwiek konkretnych produktów, procesów lub usług komercyjnych poprzez nazwy handlowe, znaki towarowe, nazwy producentów lub w inny sposób, niekoniecznie stanowi lub oznacza rekomendację lub zachętę ze strony European Schoolnet. Wyrażone w tym miejscu poglądy i opinie autorów niekoniecznie stanowią lub odzwierciedlają poglądy European Schoolnet i nie powinny być wykorzystywane do celów reklamowych lub zachęcających do używania produktu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Względem dokumentów udostępnionych na tym serwerze ani stowarzyszenie European Schoolnet, ani żaden z jego partnerów sieciowych czy projektowych, ani żaden z ich pracowników nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji przydatności do określonego celu, lub zakłada jakiejkolwiek prawnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność czy przydatność jakichkolwiek ujawnionych informacji, produktów lub procesów, ani nie oświadcza, że ich użycie nie narusza praw własności prywatnego właściciela.

 

Informacja: Informacje udostępniane z tego serwera są przechowywane na komputerze sfinansowanym przez European Schoolnet. Korzystanie z systemu może być monitorowane ze względów bezpieczeństwa komputerowego. Wszelki nieautoryzowany dostęp do systemu jest zabroniony i podlega sankcjom karnym i cywilnym na podstawie obowiązujących w Europie przepisów prawnych.